stripes
  • bild

Biståls miljöpolicy

Med kunden i centrum ska Bistål AB verka för en varaktigt hållbar utveckling.

Vår målsättning är att den samlade miljöpåverkan från verksamheten, produkter och tjänster ska rymmas inom ramarna för vad människan och naturen tål. Biståls förbättringar inom miljöområdet ska ske i takt med vad som är tekniskt och ekonomiskt möjligt.

VÅRT MILJÖARBETE INNEBÄR ATT:

  • Vi ska uppfylla kraven i tillämpliga lagar och bestämmelser samt därutöver arbeta för ständiga förbättringar när det gäller miljön. Vi ska även inhämta och ta hänsyn till våra kunders nuvarande och kommande krav, som kan påverka vårt miljöarbete.
  • Verksamhetens påverkan på miljön i form av utsläpp, buller och avfall ska regelbundet kontrolleras, utvärderas och om möjligt minskas.
  • Vi ska arbeta för ett minskat resursutnyttjande när det gäller råvaror och energi.
  • Vid all produkt- och processutveckling ska hänsyn tas till den totala miljöpåverkan. Vid konstruktion av nya produkter ska vår strävan vara att använda sådana material, som är skonsamma mot miljön och underlättar återvinning. Val av förpackning ska ske efter samma principer.
  • I takt med tekniska landvinningar ska vi verka för största möjliga återvinning av tillverkningsspill, uttjänta produkter och tillverkningsutrustningar.
  • Vi ska utöva påverkan på våra leverantörer och entreprenörer så att dessa bidrar till att kraven i Biståls miljöpolicy uppfylls.
  • Våra transporter ska ständigt vara föremål för effektivisering och förbättring i syfte att minska de negativa effekterna på miljön.
  • Alla anställda ska ha sådan information och utbildning att de kan utföra sina uppgifter på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt.
  • Vi ska i vårt miljöarbete ha en öppen attityd i våra kontakter med kunder, leverantörer, myndigheter och allmänhet.