stripes
 • bild

Biståls kvalitetspolicy

Bistål:s övergripande kvalitetsmål är att tillhandahålla väl fungerande produkter och god service med hög och jämn kvalitetsnivå. 
Produkterna och tjänsterna ska uppfylla kundernas krav som framgår av gällande specifikationer eller andra avtalade villkor.

Givetvis följer vi uppsatta normer för Eurocode, europagemensamma dimensioneringsregler för bärverk till byggnader och anläggningar. Våra produkter är också CE-märkta och får därmed säljas i EES-området utan ytterligare krav.

Biståls produkter:

 • Uppfylla önskade, avtalade och utlovade produktegenskaper.
 • Levereras i rätt tid och till överenskomna priser.
 • Uppfylla krav i tillämpliga normer, lagar och förordningar.
 • Uppfylla, i tekniskt hänseende, de krav som kan anses följa av handelsbruk och god sedvänja.
   

VÅR 
MÅLSÄTTNING FÖRVERKLIGAS GENOM ATT:

 • De anställda besitter goda kunskaper inom det egna arbetsområdet och känner ansvar för utfört arbete samt att de förstår och tillämpar Bistål AB:s kvalitetspolicy.
 • De anställda kan identifiera och rapportera problem som rör produkt, process och kvalitetssystem inom det egna arbetsområdet.
 • Utrustningar och lokaler är ändamålsenliga och i gott skick.
 • Organisation, ansvar och befogenheter för företagets olika instanser är fastlagda.
 • Ett system för kvalitetsstyrning enligt EN ISO 9001 är inarbetat i företaget.
 • Kvalitetssystemet ständigt förbättras.